Ginnerup

Ginnerup og Brokkedal ligger ved Kolindsunds nordkanal i den sydøstlige del af kommunen. Ginnerup består af cirka 20 ejendomme, og Brokkedal, som ligger 300 m vest for Ginnerup, består af cirka 10 ejendomme. Ginnerup og Brokkedal har tilsammen cirka 80 beboere.

Planlægningsmæssige forhold

Ginnerup er sammen med Brokkedal en afgrænset landzonelandsby. Inden for landsbyafgrænsningen er der mulighed for at opføre enkelte nye boliger og etablere småerhverv, som kan indpasses i byen. Dog under forudsætning af, at der ikke opstår konflikter mellem boligerne og eventuelle aktive landbrug.

Ved opførelse af nybyggeri samt om- og tilbygninger skal der tages videst mulige hensyn til eksisterende landsbykvaliteter, herunder beplantning, fællesarealer, vejenes forløb og udformning samt lokale byggetraditioner.