Forbrændingsanlæg

Affaldsbehandlingen i Norddjurs Kommune sker på grundlag af den nationale prioritering: Først genanvendelse, dernæst forbrænding med energiudnyttelse og til sidst deponering.

Mål

Det er kommunalbestyrelsens mål, at:

  • Miljøet skal beskyttes ved afbrænding af affald. Ved afbrænding skal energien udnyttes.

Retningslinjer

  1. Ved lokalisering af forbrændingsanlæg skal der tages videst muligt hensyn til muligheden for at udnytte overskudsvarmen til fjernvarmeproduktion og eventuelt elektricitetsproduktion.
  2. Anlæggets miljøpåvirkninger skal begrænses mest muligt.
  3. For forbrændingsanlæg skal der fastlægges konsekvensområder for støj- og luftforureningsgener. Inden for konsekvensområderne må der ikke placeres nye forureningsfølsomme aktiviteter.

Redegørelse

Nye forbrændingsanlæg bør først og fremmest placeres i byer, hvor der findes eller er planlagt fjernvarmeforsyning. Etablering af nye forbrændingsanlæg bør endvidere ikke hindre anvendelse af anden overskudsvarme.

Affaldsforbrændingsanlæg, som må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, kan kun etableres på baggrund af en vurdering af anlæggets virkninger på miljøet, en VVM-redegørelse. Der skal altid udarbejdes en VVM-redegørelse, hvis anlægget forbrænder farligt affald eller har en kapacitet til forbrænding af ikke-farligt affald på over 100 ton pr. dag.

I Norddjurs Kommune er der i dag et forbrændingsanlæg i Grenaa.

Henvisninger