Kommunen og omverdenen

Norddjurs Kommune arbejder inden for mange felter tæt sammen med nabokommunerne. Som en del af Business Region Aarhus er Norddjurs en del af et samlet arbejdskraftopland, med hvad det indebærer af muligheder for bosætning, erhvervsudvikling og adgang til kultur- og fritidstilbud. Derudover indgår Norddjurs Kommune i en række andre regionale, nationale og internationale samarbejder.

Mål

Det er kommunalbestyrelsens mål, at:

  • Norddjurs Kommune udvikler sig gennem partnerskaber, samarbejder og projekter regionalt, nationalt og internationalt.
  • Norddjurs Kommune udvikler sig til kommunen med kant og særlige fordele på grund af sin beliggenhed i udkanten af byregion Aarhus og muligheder for at tilbyde plads, natur, nærhed og levende lokalsamfund og bymiljøer som basis for bosætning og erhvervsudvikling.
  • Tilgængeligheden til Norddjurs styrkes gennem infrastrukturen med fokus på det overordnede vejnet, busforbindelser, havn (godstransport og færgetrafik), lufthavn, jernbane og letbane.
  • Den digitale infrastruktur forbedres og styrkes.

Business Region Aarhus

Norddjurs Kommune er en del af Business Region Aarhus (BRAA). Kommunerne i Business Region Aarhus har den fælles vision, at:

Business Region Aarhus er den mest toneangivende danske vækstmetropol uden for hovedstadsområdet. Vi har international gennemslagskraft og er derigennem en væsentlig bidragyder til dansk vækst og udvikling.

Der er ud fra denne vision udarbejdet en strategi, Østjylland arbejder for Danmark: Strategi 2019-2022.  

Som en del af Business Region Aarhus indgår Norddjurs Kommune i et fælles plansamarbejde, der tager afsæt i en fælles vision og planprincipper.

Visionen er, at udviklingen i den overordnede fysiske planlægning i Business Region Aarhus understøtter, at byregionen i 2040 er en af Nordeuropas mest dynamiske byregioner med en effektiv infrastruktur, en bæredygtig realisering af byregionens potentialer og en vedvarende stærk vækst i befolkning og arbejdspladser.

De fælles planprincipper er:

  • Sammenhængende planlægning
  • Attraktive lokaliseringsmuligheder
  • Stærke infrastrukturelle knudepunkter
  • Samarbejde mellem erhvervsliv og uddannelse
  • Grønne planløsninger
  • Udvikling af de enkelte bysamfunds styrker.

Læs mere om plansamarbejdet på Business Region Aarhus’ hjemmeside .

Herudover er der en række mellemkommunale samarbejder blandt andet på erhvervsområdet i Business Region Aarhus, hvor Samsø, Odder, Aarhus, Skanderborg, Favrskov, Randers, Silkeborg, Syddjurs og Norddjurs Kommuner arbejder sammen om erhvervsudviklingsprojekter, der løses bedre sammen end hver for sig.

Samarbejde på Djursland

Norddjurs Kommune samarbejder med Syddjurs Kommune på mange fronter. Det gælder samarbejde på planområdet, hvor de to kommuner har fælles projekter eksempelvis omkring den interne infrastruktur på Djursland og udvikling af Kolindsund. Det gælder ligeledes i forhold til udvikling, hvor de to kommuner har etableret Djurslands Udviklingsråd, et fælles strategisk forum for Norddjurs og Syddjurs Kommuner om erhvervsudvikling og erhvervsfremme.

Til at løse turismeopgaven er Destination Djursland etableret. Denne organisation arbejder med markedsføring, implementering af udviklingsstrategien "Vækst gennem oplevelser" og Nationalpark Mols Bjerge og sammenhængen til det øvrige Djursland.

I forhold til landdistriktsudvikling er der etableret en fælles Lokal Aktions Gruppe (LAG), der behandler ansøgninger til de bevilgede regionale midler til landdistriktsudvikling på Djursland. Desuden er der i Norddjurs Kommune en Lokal Aktions Gruppe for fiskeri (FLAG), der har fokus på Bønnerup og Grenaa.

Der samarbejdes ligeledes med Randers Kommune om målrettede handleplaner for at klimatilpasse Randers Fjord. Dette arbejde styrkes af en fælles ansøgning til EU om en klimarobust Randers Fjord. Ansøgningen sker i det regionale regi af Coast to Coast Climate Challenges. I denne fælles ansøgning samarbejder Norddjurs Kommune ligeledes med Syddjurs Kommune om projektet: klimatilpasning af Grenaaens opland. Coast to Coast Climate Challenges er et 6-årigt projekt gældende 2017-2022.

Andre regionale perspektiver

Norddjurs Kommune har deltaget i samarbejdet om udvikling af det østjyske bybåndssamarbejde som et samlet arbejdskraftopland fra Randers i nord til Haderslev i syd, og der er fortsat fokus på Norddjurs som en del af det østjyske vækstcenter.

Sammen med de øvrige midtjyske kommuner samarbejder Norddjurs Kommune med Væksthus Midtjylland om erhvervsservice for virksomheder og iværksættere med vækstpotentialer.

På uddannelsesområdet er Norddjurs Kommune tæt forbundet med Randers og Aarhus med det brede uddannelsestilbud, de to byer har.

På det kulturelle område deltager Norddjurs Kommune i Kulturring Østjylland, som har til formål at fastholde og fremme samarbejde mellem Skanderborg, Odder, Favrskov, Norddjurs, Syddjurs og Samsø Kommuner. Kulturring Østjylland har fornyet sin kulturaftale med Kulturministeriet, så den også gælder for 2017.

Havplanlægning

Norddjurs Kommune er ikke planmyndighed på havet. Dog erkender Norddjurs Kommune de vigtige koblinger mellem planlægning på land og planlægning på hav. Sammen med de øvrige østjyske kommuner, arbejder Norddjurs Kommune på et høringssvar til den nationale havplan, der forventes at blive sendt i høring i 2021.

Mobilitet

Norddjurs Kommune har sammen med Syddjurs Kommune, Midttrafik og Region Midtjylland udarbejdet Djurs Mobilitetsstrategi, som skal sætte kursen for, hvordan vi udvikler mobiliteten på Djursland frem mod 2025.

Djurs Mobilitetsstrategi handler kort sagt om at skabe et effektivt, sammenhængende og bæredygtigt mobilitetstilbud, udnytte ressourcer og investeringer effektivt, arbejde for konkrete store nyinvesteringer og igangsætte konkrete indsatser – hver især og i fællesskab.

Der arbejdes konkret på udvikling af den kollektive trafik med etablering af trafikknudepunkter og nye regionale busforbindelser.

Internationale perspektiver

Med den privatejede færgerute fra Grenaa til Halmstad er der gode samarbejdsmuligheder med Halmstad Kommune.

De internationale flyruter fra Aarhus Lufthavn rummer ligeledes gode muligheder for samarbejde med de lande og områder, flyruterne betjener. Aarhus Lufthavn er også vigtig, fordi den forbinder Djursland med Kastrup Lufthavn, som betjener Danmark med flyruter til store dele af verden.

Central Denmark EU Office er Norddjurs Kommunes EU-kontor i Bruxelles. Bag kontoret står de 19 midtjyske kommuner og Region Midtjylland. Formålet med kontorets arbejde er at bidrage til, at borgere, virksomheder og institutioner i Midtjylland får det størst mulige udbytte af det europæiske samarbejde.

Henvisninger