Sangstrup

Sangstrup ligger ca. 5 km nord for Grenaa. Den nord-sydgående vej gennem Sangstrup er en af de veje, der fører til Karlby Klint, som er den midterste af de 3 klinter, der ligger på Djurslands nordøstlige kyst.

Sangstrup har ca. 90 indbyggere, og byens bebyggelser består af enfamiliehuse og gårde, primært centreret omkring den gennemgående vej.

Planlægningsmæssige forhold

Sangstrup er en afgrænset landzonelandsby. Inden for landsbyafgrænsningen er der mulighed for at opføre enkelte nye boliger og etablere småerhverv, som kan indpasses i byen. Dog under forudsætning af, at der ikke opstår konflikter mellem boligerne og eventuelle aktive landbrug.

Ved opførelse af nybyggeri samt om- og tilbygninger skal der tages videst mulige hensyn til eksisterende landsbykvaliteter, herunder beplantning, fællesarealer, vejenes forløb og udformning samt lokale byggetraditioner.