Høbjerg

Høbjerg ligger ca. 3 km syd for Grenaa tæt på strand og skov, og syd for byen ligger herregården Katholm. En del af vejstrækningen mellem Høbjerg og Katholm er en meget smal hulvej dannet af meget gamle træer.

Høbjerg har ca. 50 indbyggere, og byens bebyggelser består af enfamiliehuse og gårde, primært centreret omkring den gennemgående vej.

Planlægningsmæssige forhold

Høbjerg er en afgrænset landzonelandsby. Inden for landsbyafgrænsningen er der mulighed for at opføre enkelte nye boliger og etablere småerhverv, som kan indpasses i byen. Dog under forudsætning af, at der ikke opstår konflikter mellem boligerne og eventuelle aktive landbrug.

Ved opførelse af nybyggeri samt om- og tilbygninger skal der tages videst mulige hensyn til eksisterende landsbykvaliteter, herunder beplantning, fællesarealer, vejenes forløb og udformning samt lokale byggetraditioner.