Øvrige tekniske anlæg

Samfundet har behov for en stabil og bæredygtig energiforsyning, telekommunikation og mulighed for at bortskaffe og genanvende affald.

En udbygning af samfundets infrastruktur til energiforsyning, affaldsbehandlingsanlæg og kommunikation skal ske under størst muligt hensyn til landskabet og de kulturhistoriske værdier og med færrest mulige miljøgener visuelt, forureningsmæssigt og støjmæssigt.

Betegnelsen tekniske anlæg dækker over anlæg som transport- og kommunikationsanlæg, forsyningsanlæg, miljøanlæg, affaldsbehandlingsanlæg og andre tekniske driftsanlæg. Som led i strukturreformen har kommunerne fået ansvaret for planlægning af alle tekniske anlæg, herunder de større tekniske anlæg, som har regional betydning.

For så vidt angår affaldsbehandling er det overordnede mål at begrænse affaldsmængderne. Affald skal genanvendes i øget omfang. Ved deponering og afbrænding af affald skal miljøet beskyttes. Ved afbrænding skal energien udnyttes.

Med hensyn til energiforsyning er det målet at øge andelen af vedvarende energi i Norddjurs Kommune. Det indebærer blandt andet en øget andel af el- og varmeproduktion baseret på vedvarende energi. Der vil blive udarbejdet en varmeplan for kommunen for derigennem at medvirke til en miljøvenlig og energieffektiv varmeforsyning. Norddjurs og Syddjurs Kommuner samarbejder tæt om udviklingen på energiområdet. I planperioden vil der blive udarbejdet en energihandlingsplan.

Henvisninger