Arealkrævende fritidsanlæg

Arealkrævende fritidsanlæg kan være anlæg af vidt forskellig karakter, men som har det til fælles, at de beslaglægger meget store arealer.

Mål

Det er kommunalbestyrelsens mål, at:

  • Der ved placering og udformning af større anlæg i det åbne land skal tages hensyn til kulturhistorien, landskabet, naturen og geologien.

Retningslinjer

  1. Særligt arealkrævende fritidsanlæg skal som hovedregel placeres uden for områder af særlig landskabelig, geologisk eller kulturhistorisk interesse, uden for kystnærhedszonen og områder med jordbrugsinteresser.
  2. Placering og etablering af særligt arealkrævende fritidsanlæg skal endvidere ske under hensyntagen til grundvandsinteresser i området.

Redegørelse

Planlægningen af særligt arealkrævende fritidsanlæg må blandt andet tage udgangspunkt i, at der skal økonomiseres med arealressourcerne. Det gælder, hvad enten anlægget placeres inden for et muligt byudviklingsområde eller i det åbne land. Bestemmelsen vedrører alle anlæg, der beslaglægger store arealer.

Forlystelsesparker, dyreparker og lignende, der fungerer som udflugtsmål, er eksempler på særligt arealkrævende anlæg, som tillige er trafikskabende. Golfbaner og ridesportsanlæg er eksempler på andre typer af særligt arealkrævende fritidsanlæg. Der er to golfbaner i Norddjurs Kommune. Med beliggenhed tæt på golfbaner i nabokommunerne anses det ikke for at være sandsynligt, at der skal udlægges arealer til nye golfbaner i Norddjurs Kommune. Andre arealkrævende anlæg er flugtskydebaner og modelflyvepladsen ved Grenaa.

De arealkrævende fritidsanlæg bør holdes uden for de bedste landbrugsjorder, uden for de udpegede områder af særlig landskabelig, geologisk eller kulturhistorisk interesse, uden for naturområderne og uden for kystnærhedszonen. Placeringsmuligheder i de kystnære områder bør kun overvejes, hvis anlæggets funktion helt åbenbart kræver en placering ved kysten eller i tilknytning til eksisterende ferie- og fritidsanlæg.

Arealkrævende fritidsanlæg kan ses på nedenstående kort.

Statisk kort

Henvisninger