Afstand til forurenende virksomheder og risikovirksomheder

Mål

Det er kommunalbestyrelsens mål at:

  • Forebygge miljøkonflikter, som kan opstå i forbindelse med forurenende virksomheder.

Retningslinjer

  1. Ved udlægning af arealer til byformål, placering af virksomheder eller enkeltanlæg og ved ændring af arealanvendelse skal der normalt sikres en sådan afstand til forurenende virksomheder og til risikovirksomheder, at der ikke opstår støj-, lugt- og andre forureningsgener, og sådan at der sikres tilfredsstillende sikkerhedsmæssige forhold.

Redegørelse

Bestemmelsen har til formål at forebygge miljøkonflikter mellem forurenende virksomheder og forureningsfølsom arealanvendelse som eksempelvis boliger og institutioner og at forebygge, at der opstår unødig risiko for skade på personer, ejendom eller miljøet i forbindelse med eventuelle uheld på risikovirksomheder.

Ved risikovirksomheder forstås virksomheder omfattet af Miljø- og fødevareministeriets "bekendtgørelse nr. 371 af 21. april 2016 om planlægning omkring risikovirksomheder" og "bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer". Bestemmelserne gælder for såvel planlægning og etablering af nye forurenende og risikobetonede virksomheder i nærheden af eksisterende eller planlagt følsom arealanvendelse som planlægning og etablering af følsom arealanvendelse i nærheden af eksisterende virksomheder.

Hvilken afstand der skal holdes mellem den enkelte virksomhed og anden arealanvendelse, kan ikke fastlægges generelt, men vil afhænge af den konkrete aktivitet på virksomheden. En eventuel foreliggende miljøgodkendelse af virksomheden, Miljøministeriets bekendtgørelser og vejledninger samt "Håndbog om Miljø og Planlægning – boliger og erhverv i byerne", Miljøstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen, 2004, kan danne grundlag for den konkrete vurdering. Ved risikovirksomheder kan der endvidere i forbindelse med de interne og eksterne beredskabsplaner være fastlagt sikkerhedszoner ud fra risikoen for skade som følge af brand, eksplosion, udslip og spredning af farlige stoffer ved de konkrete aktiviteter, der foregår på den enkelte virksomhed.

I forbindelse med risikovirksomheder er det ikke kun i forhold til boliger, institutioner og lignende, at der kan opstå konflikter, men også i forhold til eksempelvis andre virksomheder, stationer, idrætsanlæg og lignende, hvor der kan være mange mennesker samlet.

Henvisninger